Kancelaria Mediacyjna

Sprawdź, w czym mogę Ci pomóc

„Między tym, co słuszne, a tym, co błędne rozciąga się wielka przestrzeń. Tam się spotkamy.”
Rumi

Prowadzę mediacje stacjonarnie w Kancelarii Mediacyjnej w Opolu. Spotykamy się na neutralnym gruncie, przy okrągłym stole, stwarzającym sprzyjającą atmosferę do otwartości i szczerej rozmowy. Wykształcenie prawnicze mediatora gwarantuje poprawność proceduralną i formalną prowadzonej mediacji.

W ramach Kancelarii Mediacyjnej w Opolu prowadzę mediacje sądowe i pozasądowe (umowne) w sprawach:

Cywilnych

Mediację można prowadzić we wszelkich sprawach, w których dozwolone jest zawarcie ugody, np. w sprawach o:

 • zapłatę
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • podział majątku
 • zniesienie współwłasności
 • ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
 • dział spadku
 • zachowek
 • prawa rzeczowe (np. naruszenie posiadania, służebności)
 • eksmisję
 • inne roszczenia cywilnoprawne

Pracowniczych

Konflikty wynikające ze stosunku pracy, które można rozwiązać w mediacji to na przykład spory w zakresie:

 • rozwiązania stosunku pracy
 • odszkodowania lub przywrócenia do pracy
 • treści świadectwa pracy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • ustalenia warunków pracy i płacy
 • obowiązków i praw stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy)
 • roszczeń związanych z mobbingiem i dyskryminacją
 • zakazu konkurencji
 • inne spory w miejscu pracy, np. pomiędzy pracownikami lub pracownikami, a przełożonymi

Rodzinnych

W sprawach rodzinnych możesz skorzystać z mediacji w bardzo szerokim zakresie, np. w takich sprawach jak:

 • rozwód (ustalenie warunków rozstania lub pojednanie małżonków)
 • separacja
 • warunki rozstania w związkach partnerskich
 • alimenty
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie warunków wykonywania władzy rodzicielskiej – Plan Opieki Rodzicielskiej (Plan Wychowawczy)
 • sprawy majątkowe związane z rozstaniem (podział majątku, zniesienie współwłasności)
 • inne konflikty między członkami rodziny o sprawy majątkowe lub niemajątkowe (dotyczące np. istotnych spraw dziecka, opieki nad członkiem rodziny, podziału obowiązków, podziału majątku, zniesienia współwłasności)

Gospodarczych

Mediacje dotyczące sporów w obrocie profesjonalnym mogą dotyczyć np.:

 • spraw o zapłatę
 • wykonania umowy (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania)
 • kar umownych
 • roszczeń z rękojmi i gwarancji
 • roszczeń pomiędzy wspólnikami
 • sporów związanych z planowaniem sukcesyjnym w firmach rodzinnych, założeń konstytucji firm rodzinnych
 • innych sporów gospodarczych

Nie jesteś pewny, czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? Zadaj mi pytanie.

MEDIACJE ONLINE (E-MEDIACJE)

Najefektywniejsze są mediacje prowadzone w bezpośredniej obecności uczestników konfliktu i mediatora. W niektórych sytuacjach możliwe jest prowadzenie mediacji bez udziału stron (na odległość) za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator, wideokonferencja itp.).

Mediacje online sprawdzą się w przypadku:

 • trudności w organizacji wspólnego spotkania – odległe miejsce zamieszkania stron, brak dyspozycyjności, przebywanie za granicą
 • uwarunkowań związanych ze stanem zdrowia strony – choroba, niepełnosprawność, podeszły wiek
 • dużego natężenia emocji stron (zaawansowany etap konfliktu), które uniemożliwiają (przynajmniej na początku) osobistą styczność stron

Możliwe jest również odbycie mediacji w systemie mieszanym – część sesji odbywa się na odległość, a część polega na osobistych spotkaniach stron i mediatora w siedzibie Kancelarii Mediacyjnej w Opolu.

W ramach moich kompetencji mediatora oferuję także szereg dodatkowych usług:

Doradztwo mediacyjne dla stron i ich pełnomocników

By udział w mediacji zakończył się sukcesem, warto się do niej przygotować. Oferuję doradztwo w zakresie udziału w postępowaniu mediacyjnym, na które składa się m.in.:

 • omówienie przebiegu i celu posiedzenia mediacyjnego, różnic między mediacją, a procesem sądowy, praw przysługujących stronie w mediacji,
 • analizę sprawy pod kątem uczestnictwa w mediacji (określenie BATNA/WATNA, oczekiwań wobec mediacji itd.)
Bezpłatna konsultacja mediacyjna dla pełnomocników

Pełnomocnicy fachowi mają tendencję do traktowania postępowania mediacyjnego tak samo, jak postępowania sądowego. W efekcie „walczą” w imieniu klienta, przekonują do swoich racji, spierają się na argumenty prawne. Taka postawa może prowadzić do zakłócenia przebiegu mediacji. Często pełnomocnicy nie są przekonani o celowości prowadzenia mediacji. Odpowiednie przygotowanie do mediacji może zdziałać cuda. Oferuję bezpłatną rozmowę o mediacji i udzielenie wskazówek, jak przygotować klienta do tego postępowania. Konsultacja odbywa się telefonicznie i ma charakter abstrakcyjny (nie odnosi się do konkretnej sprawy). Zapraszam do kontaktu.

Zastępstwo prawne strony w postępowaniu mediacyjnym

Radca prawny może uczestniczyć w mediacji w charakterze pełnomocnika strony. Może brać udział w posiedzeniach mediacyjnych dając klientowi oparcie i poczucie bezpieczeństwa w rozmowach z drugą stroną konfliktu. Funkcja doradcza realizuje się poprzez bieżące konsultacje legalności negocjowanych rozwiązań. Na etapie sporządzania ugody pełnomocnik może przejąć ciężar przygotowania projektu dokumentu lub czuwać nad zgodnością z prawem zapisów proponowanych przez mediatora.
W niektórych typach spraw, np. w sprawach gospodarczych, pełnomocnik może brać udział w mediacji za stronę, reprezentując jej interesy w trakcie posiedzenia mediacyjnego.

Pomagam rozwiązywać spory uczestnicząc z klientem w mediacji jako pełnomocnik oferując:

 • przygotowanie strony do mediacji – informacja o przebiegu mediacji, przygotowanie taktyki negocjacyjnej
 • uczestnictwo w mediacjach w charakterze pełnomocnika jednej ze stron
Udział w mediacji w charakterze komediatora (komediacje)

Komediacja to mediacja prowadzona przez dwóch mediatorów. Oferuję udział w charakterze drugiego mediatora w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym, w których udział mediatora-prawnika może okazać się pomocny, zwłaszcza na etapie konstruowania ugody.

Udział w komisji antymobbingowej

Jako prawnik i mediator oferuję dołączenie do zespołu komisji antymobbingowej w roli zewnętrznego eksperta.
Komisja antymobbingowa jest powoływana w zakładzie pracy w celu zbadania skargi pracowniczej. Dołączenie do składu komisji mediatora-prawnika w roli eksperta zewnętrznego daje gwarancję obiektywnego i merytorycznego zbadania sprawy. Ugruntowana wiedza i praktyka prawnicza, a także kompetencje z zakresu komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów, przekładają się na sprawną pracę komisji, przestrzeganie procedur oraz rzetelność sformułowanych przez komisję wniosków końcowych (rozstrzygnięcia o zasadności skargi lub jej bezzasadności).

Doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy

Konflikty w miejscu pracy, o ile nie są na bieżąco rozwiązywane, powodują straty pracodawcy. Pracownicy skonfliktowani nie są skupieni na pracy, niechętnie chodzą do pracy, przeżywają stres w środowisku pracy. Przekłada się to na mniejszą wydajność pracy, częste absencje, a w końcu na dużą rotację zatrudnienia z powodu zmiany pracy.

W nowoczesnych organizacjach polityka zarządzania konfliktami w miejscu pracy stanowi element kultury organizacyjnej.

W oparciu o moją wiedzę z zakresu prawa oraz rozwiązywania konfliktów oferuję:

 • projektowanie i wdrażanie polityki zarządzania konfliktami w miejscu pracy (procedury rozwiązywania konfliktów, profilaktyka konfliktów)
 • rozwiązywanie bieżących sporów w organizacjach; mediacje wewnątrzorganizacyjne sporów między pracownikami
 • wsparcie działów HR w zakresie rozwiązywania konfliktów i ich zapobiegania (konsultacje w sytuacji kryzysu i konfliktu)

Standardy

W pracy mediatora kieruję się standardami prowadzenia mediacji wyrażonymi w Kodeksie Etyki Mediatora oraz w Standardach prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, które uchwalone zostały przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jeśli jesteś zainteresowany mediacją w Opolu lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o mediacji albo innych oferowanych przeze mnie usługach – skontaktuj się ze mną.