Kancelaria Mediacyjna

Mediacje w Opolu

„Między tym, co słuszne, a tym, co błędne rozciąga się wielka przestrzeń. Tam się spotkamy.”
Rumi

Prowadzę mediacje stacjonarnie w Kancelarii Mediacyjnej w Opolu. Wykształcenie prawnicze mediatora gwarantuje poprawność proceduralną i formalną prowadzonej mediacji.

W ramach Kancelarii Mediacyjnej w Opolu prowadzę mediacje sądowe i pozasądowe (umowne) w sprawach:

Mediacje w sprawach cywilnych

Mediację można prowadzić we wszelkich sprawach, w których dozwolone jest zawarcie ugody, np. w sprawach o:

 • zapłatę
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • podział majątku
 • zniesienie współwłasności
 • ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
 • dział spadku
 • zachowek

Mediacje pracownicze

Konflikty wynikające ze stosunku pracy, które można rozwiązać w mediacji to na przykład spory w zakresie:

 • rozwiązania stosunku pracy
 • odszkodowania lub przywrócenia do pracy
 • treści świadectwa pracy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • ustalenia warunków pracy i płacy
 • obowiązków i praw stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy)
 • roszczeń związanych z mobbingiem i dyskryminacją
 • zakazu konkurencji
 • inne spory w miejscu pracy, np. pomiędzy pracownikami lub pracownikami, a przełożonymi

Mediacje rodzinne, w tym rozwodowe

W sprawach rodzinnych możesz skorzystać z mediacji w bardzo szerokim zakresie, np. w takich sprawach jak:

 • rozwód (ustalenie warunków rozstania lub pojednanie małżonków)
 • separacja
 • warunki rozstania w związkach partnerskich
 • alimenty
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie warunków wykonywania władzy rodzicielskiej – Plan Opieki Rodzicielskiej (Plan Wychowawczy)
 • sprawy majątkowe związane z rozstaniem (podział majątku, zniesienie współwłasności)
 • inne konflikty między członkami rodziny o sprawy majątkowe lub niemajątkowe (dotyczące np. istotnych spraw dziecka, opieki nad członkiem rodziny, podziału obowiązków, podziału majątku, zniesienia współwłasności)

Mediacje gospodarcze

Mediacje dotyczące sporów w obrocie profesjonalnym mogą dotyczyć np.:

 • spraw o zapłatę
 • wykonania umowy (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania) lub zakończenia współpracy
 • kar umownych
 • roszczeń z rękojmi i gwarancji
 • roszczeń pomiędzy wspólnikami
 • sporów związanych z planowaniem sukcesyjnym w firmach rodzinnych, założeń konstytucji firm rodzinnych

Nie jesteś pewny, czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? Zadaj mi pytanie.

MEDIACJE ONLINE (E-MEDIACJE)

Najefektywniejsze są mediacje prowadzone w bezpośredniej obecności uczestników konfliktu i mediatora. W niektórych sytuacjach możliwe jest prowadzenie mediacji bez udziału stron (na odległość) za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator, wideokonferencja itp.).

Mediacje online sprawdzą się w przypadku:

 • trudności w organizacji wspólnego spotkania – odległe miejsce zamieszkania stron, brak dyspozycyjności, przebywanie za granicą
 • uwarunkowań związanych ze stanem zdrowia strony – choroba, niepełnosprawność, podeszły wiek
 • dużego natężenia emocji stron (zaawansowany etap konfliktu), które uniemożliwiają (przynajmniej na początku) osobistą styczność stron

Możliwe jest również odbycie mediacji w systemie mieszanym – część sesji odbywa się na odległość, a część polega na osobistych spotkaniach stron i mediatora w siedzibie Kancelarii Mediacyjnej w Opolu.

W ramach moich kompetencji mediatora oferuję także szereg dodatkowych usług:

Standardy

W pracy mediatora kieruję się standardami prowadzenia mediacji wyrażonymi w Kodeksie Etyki Mediatora oraz w Standardach prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, które uchwalone zostały przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jeśli jesteś zainteresowany mediacją w Opolu lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o mediacji albo innych oferowanych przeze mnie usługach – skontaktuj się ze mną.