O mediacji

O mediacji

„Jeżeli pragniemy porozumienia z innymi, musimy zdawać sobie sprawę, że różnimy się od siebie pod względem sposobu postrzegania świata i niech ta prawda będzie wskazówką przy wszelkich kontaktach z ludźmi.”
Tony Robbins

Jeśli trafiłeś na tę stronę, być może trwasz w konflikcie, którym jesteś już po ludzku zmęczony. Być może praca z koleżanką, która się do Ciebie nie odzywa, staje się nie do wytrzymania. Być może chciałbyś odbudować relację, na której Ci zależy, ale zaogniony spór skutecznie to uniemożliwia. Być może tracisz właśnie ważny biznesowy kontakt, ponieważ drobne nieporozumienia z Twoim kontrahentem przekształciło się w otwartą wojnę. Po drugiej stronie jest ktoś, z kim nie potrafisz się porozumieć. Sprawa wymknęła się spod kontroli.

Rozważ przejście niezwykłej drogi do porozumienia, jaką jest mediacja. Opiera się ona na sile rozmowy, jako podstawowego narzędzia komunikacji między ludźmi. W przypadku mediacji dialog wspomagany jest przez mediatora, który ułatwia stronom nawiązanie porozumienia i wypracowanie rozwiązania problemu.

Mediacja jest jednym ze sposobów polubownego rozwiązywania konfliktów. Polega na rozmowie stron sporu w obecności osoby neutralnej i bezstronnej, czyli mediatora.

Mediator pomaga uczestnikom mediacji nawiązać skuteczną komunikację, ułatwia im wzajemne zrozumienie się i w końcu wspiera strony w wypracowaniu rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych.

Poznaj podstawowe zasady mediacji: dobrowolność, poufność, bezstronność, neutralność.

Dobrowolność

W mediacji nie ma miejsca na jakąkolwiek presję, dlatego cały proces mediacji – począwszy od wyrażenia zgody na przystąpienia do niej, aż do podpisania porozumienia – opiera się wyłącznie na woli stron. Oznacza to, że to od osób uczestniczących w konflikcie zależy, czy w ogóle przystąpią do mediacji. Jej rozpoczęcie będzie możliwe tylko w przypadku wyrażenia zgody na mediację przez obie strony.

Ponieważ udział w mediacji jest dobrowolny, na każdym etapie można zrezygnować z dalszego w niej uczestnictwa. Nie można również zmusić stron do podpisania porozumienia. Dobrowolność dotyczy także wyboru mediatora – wszystkie strony muszą zaakceptować osobę mediatora oraz mogą domagać się jego zmiany.

Poufność

Kwestie omawiane podczas mediacji pozostają pomiędzy jej uczestnikami. Tajemnicą objęty jest przebieg mediacji, a także jej rezultaty.

Bezstronność i neutralność

Są to zasady mediacji odnoszące się do mediatora. Mediator jest bezstronny w stosunku do stron i neutralny wobec ich konfliktu. Oznacza to, że nie jest stronniczy – nie opowiada się po żadnej ze stron, nikogo nie faworyzuje i nie ocenia. W równym stopniu wspiera obydwie strony w procesie mediacji. Mediator nie narzuca stronom swoich poglądów i sposobu rozwiązania sporu.

Cel mediacji

Celem mediacji jest pomoc stronom w rozwiązaniu konfliktu. Uczestnicy mediacji przy wsparciu mediatora dążą do wypracowania najlepszych dla nich rozwiązań problemu. Zwieńczeniem mediacji jest podpisanie porozumienia (ugody), w którym zebrane zostają wspólne ustalenia co do sposobu zakończenia sporu. Co istotne, ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej (wywołuje takie same skutki, jak gdyby strony zawarły ugodę przed sądem).

Warto spróbować rozwiązać spór w drodze mediacji

Mediując masz szansę na szybsze i tańsze, a także bardziej satysfakcjonujące zakończenie sporu. W mediacji nie ma przegranego i wygranego, strony wspólnie ustalają warunki porozumienia. Taki sposób rozwiązania konfliktu sprawia, iż strony mają szansę na zachowanie dobrego wizerunku oraz na odbudowanie i utrzymanie łączącej je relacji. Postępowanie mediacyjne nie jest tak sformalizowane jak postępowanie sądowe, a dzięki temu jest mniej stresujące dla jego uczestników. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaletach mediacji, zapraszam do lektury bloga.

W jakich sprawach można prowadzić mediację?

Mediacja może się okazać pomocna w przypadku większości sporów, dotyczących spraw cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, gospodarczych, administracyjnych, karnych, w sprawach nieletnich.

Mediację można prowadzić również w sporach niepodlegających reżimowi prawa i drodze sądowej – w problemach dnia codziennego i konfliktach pojawiąjących się w przestrzeni życiowej między ludźmi: w domu, w pracy, w bliższej lub dalszej rodzinie, w szkole, na uczelni, pomiędzy przyjaciółmi.

Nie jesteś pewny, czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? Zadaj mi pytanie.
Jeśli szukasz mediatora w Opolu, skontaktuj się ze mną.