Pomoc prawna – specjalizacje

Specjalizacje Kancelarii
Radcy Prawnego

Moja praktyka zawodowa obejmuje następujące obszary:

Odszkodowania

 • doradztwo prawne i reprezentacja w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem
 • dochodzenie roszczeń z umów ubezpieczenia na drodze sądowej
 • odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta
 • dochodzenie roszczeń związanych na przykład z takimi zdarzeniami jak:
  • wypadek komunikacyjny
  • błąd lekarski (szkody medyczne)
  • naruszenie dóbr osobistych
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  • wypadek przy pracy
 • inne sprawy odszkodowawcze

Sprawy gospodarcze

 • sprawy o zapłatę
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw
 • inne sprawy o charakterze gospodarczym

Windykacja należności

Kompleksowe dochodzenie należności w imieniu osób fizycznych i przedsiębiorców, począwszy od przedsądowego postępowania polubownego, przez fazę postępowania sądowego, aż po udział w postępowaniu egzekucyjnym, na które składa się:

 • wystosowanie wezwania do zapłaty
 • negocjowanie z dłużnikiem dobrowolnej spłaty, w tym udział w postępowaniu mediacyjnym w charakterze pełnomocnika wierzyciela
 • opracowanie dokumentu ugody lub harmonogramu spłaty zadłużenia
 • sporządzenie pozwu i reprezentacja w postępowaniu sądowym w celu uzyskania tytułu wykonawczego
 • zainicjowanie postępowania przed Komornikiem Sądowym poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i reprezentowanie interesów wierzyciela w tym postępowaniu

Ochrona danych osobowych – RODO

 • weryfikacja procesów przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie pod kątem ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tzw. RODO
 • dostosowanie rozwiązań składających się na system zabezpieczenia danych osobowych w przedsiębiorstwie do przepisów RODO
 • przygotowanie dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstwa dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, niezbędnej w świetle przepisów RODO

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód i separacja
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dzieckiem
 • rozstrzygnięcie przez sąd o istotnych sprawach dziecka
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • inne sprawy z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego

Sprawy spadkowe

 • doradztwo w zakresie rozrządzeń majątkiem na wypadek śmierci (np. przygotowanie testamentu, planowanie dziedziczenia)
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • zabezpieczenie spadku
 • inne sprawy z zakresu prawa spadkowego

Prawo pracy

 • sporządzanie umów
 • spory o zasadność rozwiązania stosunku pracy
 • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • spory o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o mobbing i dyskryminację
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy zarówno pracowników, jak i pracodawców
 • inne sprawy pracownicze

Mobbing i dyskryminacja

 • audyt organizacji pod kątem wypełniania obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu
 • doradztwo w zakresie prewencji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
 • przygotowanie dokumentacji z zakresu polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w organizacji
 • wdrożenie procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • reprezentacja pracownika lub pracodawcy w sprawach o mobbing lub dyskryminację w miejscu pracy

Doradztwo mediacyjne

Pomagam rozwiązywać spory uczestnicząc z klientem w mediacji jako pełnomocnik.

 • przygotowanie strony do mediacji – informacja o przebiegu mediacji, przygotowanie taktyki negocjacyjnej
 • uczestnictwo w mediacjach w charakterze pełnomocnika jednej ze stron
 • konsultacje w zakresie efektywnego przygotowania strony do mediacji dla fachowych pełnomocników, których klienci rozważają skorzystanie z mediacji lub zostali skierowani do mediacji przez sąd

Inne sprawy

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • odpowiedzialność deliktowa
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • ochrona własności i posiadania
 • zniesienie współwłasności nieruchomości i rzeczy ruchomych
 • ustanowienie i zniesienie służebności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • eksmisja
 • spory konsumenckie
 • inne