Jak przygotować się do rozwodu: kluczowe kwestie do rozważenia

Rozwód to zazwyczaj emocjonalne i prawne wyzwanie. Podejmując decyzję o rozwodzie należy odpowiedzieć sobie na wiele istotnych pytań. Twoje wybory mogą mieć wpływ zarówno na przebieg postępowania rozwodowego, jak i na życie po rozwodzie. Poznaj kilka kluczowych kwestii, które musisz rozważyć.

Orzeczenie o winie

W polskim systemie prawnym istnieje możliwość wniesienia pozwu o rozwód z winy drugiej strony. Warto jednak rozważyć, czy jest to konieczne. Żądanie orzeczenia o winie może prowadzić do dodatkowych sporów i napięć między małżonkami, a także znacznie przedłużyć postępowanie. Na zgodne żądanie małżonków sąd nie będzie orzekał o winie, a w takim wypadku następują takie skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi

W przypadku małżeństw posiadających wspólne dzieci w wieku poniżej 18 lat, sąd w wyroku orzekającym rozwód będzie rozstrzygał o władzy rodzicielskiej. Zarówno ojciec, jak i matka mają prawo do współdecydowania o ważnych sprawach dotyczących dziecka, jednakże sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Alimenty

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, przy czym wykonanie obowiązku alimentacyjnego może polegać także w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Od rodzica, z którym dziecko nie będzie na stałe zamieszkiwało, Sąd zasądza alimenty w formie comiesięcznego świadczenia wypłacanego do rąk drugiego rodzica. Wysokość alimentów zależna jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodziców. Musisz zatem zastanowić się jakie są koszty utrzymania i wychowania dzieci oraz ustalić kwotę, jaką powinien płacić rodzic, który na co dzień nie będzie zajmował się dziećmi.

Kontakty z dziećmi po rozwodzie

Kontakty z dziećmi po rozwodzie wymagają szczególnej uwagi. Ważne jest, aby obie strony wspierały zdrowe relacje między dziećmi, a drugim rodzicem. Regularny kontakt z obojgiem rodziców jest kluczowy dla prawidłowego rozwoju dzieci. Dlatego sposób realizowania osobistych kontaktów dzieci z tym rodzicem, z którym na stałe nie zamieszkują, może przyjąć postać harmonogramu kontaktów, określającego stałe dni i godziny spotkań.

Porozumienie rodzicielskie

Rodzice mogą wypracować (samodzielnie lub np. podczas mediacji) tzw. plan wychowawczy, w którym ustalą wszelkie istotne kwestie związane z wychowywaniem dzieci po rozwodzie. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Przedstawienie porozumienia w Sądzie ułatwia i przyspiesza postępowanie rozwodowe, ale również wspomaga harmonijne relacje rodziców po rozwodzie.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania

Jeśli małżonkowie będą po rozwodzie mieszkać wspólnie, konieczne może okazać się ustalenie, w jaki sposób będą korzystać ze wspólnego mieszkania. Czasami możliwe jest wypracowanie harmonogramu korzystania z mieszkania, który będzie odpowiadał obu stronom i minimalizował konflikty.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego jest często jedną z najbardziej skomplikowanych kwestii związanych z rozstaniem małżonków. Należy ustalić, co wchodzi w skład majątku wspólnego (co będziemy dzielić), jaka jest jego wartość oraz co z tego majątku przypadnie na wyłączną własność każdego z was (sposób podziału).

Nazwisko po rozwodzie

Po rozwodzie istnieje możliwość powrotu do nazwiska panieńskiego lub kawalerskiego. Masz na to trzy miesiące od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Podsumowanie

Podejmując decyzję o rozwodzie należy pamiętać, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże uregulować wszystkie kwestie związane z rozwodem.