Zasady mediacji

Mediacja jest skutecznym narzędziem rozwiązywania konfliktów. Jednak, aby mediacja mogła być skuteczna, niezbędne jest przestrzeganie kilku kluczowych zasad.

Dobrowolność

Pierwszą i fundamentalną zasadą mediacji jest dobrowolność. Oznacza to, że mediacja może rozpocząć się wyłącznie wtedy, gdy obie strony konfliktu wyrażają świadomą zgodę na udział w niej. Co istotne, dobrowolność obejmuje również możliwość rezygnacji z mediacji w dowolnym momencie. Otwarta i dobrowolna partycypacja stron w rozmowach mediacyjnych, stwarza atmosferę sprzyjającą bardziej konstruktywnym i zadowalającym rozwiązaniom.

Akceptowalność

Drugą istotną zasadą mediacji jest akceptowalność. To strony konfliktu wybierają lub akceptują osobę mediatora, która będzie prowadzić mediację. Ponadto, strony mają prawo zrezygnować z wybranej osoby mediatora w trakcie mediacji i wybrać kogoś innego. Również wynik mediacji jest w gestii stron – to one ustalają i akceptują treść porozumienia. Dzięki temu strony mają większą kontrolę nad rezultatem, co zwiększa szansę na satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie sporu.

Poufność

Kolejną zasadą, która sprawia, że mediacja jest atrakcyjną opcją, jest poufność. Wszystkie informacje przekazane podczas mediacji są poufne i nie mogą być ujawniane żadnej instytucji ani osobie prywatnej. Ponadto, zasada poufności obejmuje również mediatora, co gwarantuje uczestnikom pełną swobodę w dzieleniu się swoimi potrzebami i obawami.

Bezstronność i neutralność

Mediator ma za zadanie dbać o równowagę między stronami konfliktu i równocześnie wspierać obie strony w poszukiwaniu rozwiązania sporu. Jego rolą jest stworzenie atmosfery zaufania i współpracy, a nie faworyzowanie jednej ze stron. Mediator nie narzuca rozwiązania, lecz pomaga stronom w procesie podejmowania decyzji, zachowując neutralność i bezstronność.